Algemene voorwaarden

Handelsnaam                    Easy Energielabel
Adres                                  Stationsweg Oost 259
                                            3931 ER Woudenberg
KvK nummer                     76430359
BTW identificatie nr         NL860620517B01

Algemene voorwaarden verstrekken energielabels

Artikel 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer

Onder opdrachtgever wordt verstaan, diegene die opdracht geeft tot de dienstverlening van het verstrekken van een energielabel. Onder opdrachtnemer wordt Easy Energielabel verstaan. Hierna verder te noemen Duurzaam Vastgoed Advies.

Artikel 2. Opdracht en tarief

2.1. Opdrachten worden definitief door het ondertekend retourneren van de offerte. Opdrachtgever gaat hiermee akkoord met de Algemene voorwaarden van Easy Energielabel.

2.2. Het overeengekomen tarief voor de levering van een Energielabel staat vermeld op de offerte en is exclusief  21% BTW tenzij anders vermeld.

2.3. Voorwaarde voor deze tarieven is dat meest recente bouwtekeningen aanwezig zijn. Zijn er geen recente tekeningen aanwezig van het op te nemen pand worden extra kosten in rekening gebracht om gebouw op te meten om tot de juiste energieprestatie te komen

2.4. Technische verwarmings-en ventilatie installaties zijn vrij toegankelijk op de dag van de opname energielabel. Tevens dienen alle vertrekken die relevant zijn voor het opnemen van het Energielabel vrij toegankelijk te zijn.

2.5 Gegevens van het gebouw/deze woning worden in het monitoringsbestand opgenomen en zullen worden geregistreerd bij RVO. Ten behoeve van de borging van ons kwaliteitssysteem kan de certificatie instelling, samen met ons, een controle bezoek brengen aan dit gebouw/woning. Wij vragen uw medewerking hiervoor indien het voorkomt. Als de certificatie instelling geen toegang krijgt tot het gebouw/woning, dan wordt het rapport verwijderd uit het landelijk gegevensbestand van afgemelde rapporten.”

Artikel 3. Betaling en levering

3.1. Betaling van de factuur dient door de opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening te geschieden door middel van een storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening.

3.2. Levering van het energielabel zal geschieden door de RvO.

3.3. In geval van een tweede herinnering worden er administratie kosten in rekening gebracht van €25.-.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

4.1. De opdrachtnemer controleert de aanvraag van de opdrachtgever en keurt de bewijslast, indien geleverd, goed of af. Na goedkeuring wordt de aanvraag geregistreerd door opdrachtnemer. Het energielabel wordt opgesteld en verstrekt/gedistribueerd door de Rijksoverheid (RvO).

4.2. De opdrachtgever verplicht zich jegens opdrachtnemer tijdig de nodige informatie te verstrekken voor een correcte uitvoering van de opdracht. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door opdrachtnemer verzocht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan de opdrachtnemer verstrekt informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Opdrachtgever zal opdrachtnemer afdoende tijd geven om op correcte wijze te reageren c.q. te registeren.

4.3  Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie zal door opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld.

4.4 Niet bij keuring inbegrepen:

-Controle van isolatie anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen.

-Controle van dak en/of dakbedekking anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen.

-Controle van kruipruimte, achter wanden, knieschotten anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar recht onder kruipluikdeksels zonder technische hulpmiddelen. Inspectie visueel in directe omgeving van de opening.

4.5 Inspectie van daken vindt plaats tot een hoogte van 2.5 meter. Als hoger gelegen delen geïnspecteerd moeten worden gebeurd dit op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. Aanvullende kosten worden in rekening gebracht. Ter beschikking gestelde klimmaterialen moeten voldoen aan de huidige wettelijk eisen, goede staat van onderhoud en dienen veilig te zijn.

 Artikel 5. Publicatie en controleonderzoek

5.1. De RvO publiceert de gegevens van het energielabel op http://www.ep-online.nl en is dan ook openbaar inzichtelijk.

5.2. De opdrachtgever is op de hoogte dat de certificatie instelling mogelijk een controleonderzoek kan uitvoeren en dat het energielabel ongeldig wordt als de opdrachtgever daar niet aan meewerkt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.

6.2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van het totaalbedrag van de opdracht.

6.3. De RvO is verantwoordelijk voor de uitkomst van het Energielabel (A-G). De opdrachtnemer kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

6.4 Opdrachtnemer verplicht zich een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen niet-brancheongebruikelijke voorwaarden.

6.5 Aansprakelijkheid ten gevolge van niet tijdig dan wel onbehoorlijk uitvoeren van de overeenkomst tussen de partijen beperkt zich tot het bedrag dat daadwerkelijk door beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal worden uitgekeerd.

6.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gemiste subsidies, gemiste besparingen, daaronder gederfde winst, vervolgschade, vertragingsschade of bedrijfsstagnatie.

6.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zaken die niet door opdrachtnemer geïnspecteerd zijn en welke niet door opdrachtnemer in rapport vermeld worden.

Artikel 7. Algemene voorwaarden en tarieven

Easy Energielabel is bevoegd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen indien zich een wijziging voordoet.

Artikel 8. Intrekkingskosten

Indien de opdrachtgever de opdracht wenst in te trekken nadat opdrachtnemer de aanvraag heeft ontvangen doch voordat opdrachtnemer het energielabel heeft geregistreerd, is opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Indien opdrachtnemer het energielabel reeds heeft geregistreerd is opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 9.1. Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

9.2. Opdrachtgever kan bij een geschil op de site Energielabelklachten.nl informatie vinden welke stappen moeten worden ondernomen. Het geschil wordt dan onderzocht. Indien opdrachtgever het vervolgens niet eens is met de uitkomst van het onderzoek, kan opdrachtgever het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Energieklachten. De Geschillencommissie behandelt alleen geschillen die eerst voorgelegd zijn aan het Klachtenloket.

9.3. Indien opdrachtgever bij de Geschillencommissie in het ongelijk wordt gesteld dan is opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst alle door opdrachtnemer gemaakte kosten inzake de klachtenprocedure direct verschuldigd verhoogd met de wettelijke rente.